تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

لقي داخلي

لقي داخلي

رلرهاي بادامكي يك رديفه به صورت استاندارد با لقي c3توليد مي شوند حدود لقي  مطابق استاندارد ISO 5753:1991مي باشند