تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

لقي داخلي

لقي داخلي

بلبيرينگ‌هاي يك رديفه شيار عميق با شيار جازني ساچمه با لقي شعاعي نرمال توليد مي‌شوند. اين مقادير مطابق با استاندارد ISO 5753:1991 بوده و براي بيرينگ نصب شده و بدون بار صحيح مي‌باشند.