:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

بلبيرينگ‌هاي يك رديفه شيار عميق به صورت استاندارد با لقي شعاعي نرمال توليد مي‌شوند. اكثر بيرينگ‌ها با لقي داخلي بزرگ‌تر C3 نيز موجود مي‌باشند. بعضي بيرينگ‌ها نيز با لقي كم C2 يا لقي زياد C4 و C5 نيز توليد مي‌شوند. علاوه بر اين بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با محدوده لقي كاهش يافته يا جابجا شده نيز توليد مي‌شوند. اين لقي‌هاي خاص ممكن است شامل محدوده‌هاي كاهش يافته لقي‌هاي استاندارد يا جزئي از محدوده دو كلاس لقي متفاوت باشند بيرينگ‌ها با لقي داخلي غير استاندارد نيز توليد مي‌شوند.مقادير لقي شعاعي در جدول 4 آورده شده‌‌اند. اين مقادير مطابق با استاندارد ISO 5753:1991 بوده و براي بيرينگ‌هاي نصب نشده و بدون بار  (ZeroMeasuringLoad‌)  صحيح مي‌باشند.