:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي و پيش بار

لقي داخلي و پيش بار

لقي داخلي رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه پس از نصب و تنظيم آن نسبت به بيرينگ ديگر تعيين مي‌شود. جزئيات بيشتر در اين رابطه در بخش «پيش بار بيرينگ‌ها» در آورده شده است.

تنظيم و راه‌اندازي اوليه
هنگام تنظيم بيرينگ‌هاي مخروطي نسبت به يكديگر بيرينگ‌ها بايد چرخانده شوند تا رولرها در موقعيت مناسب (انتهاي بزرگ رولرها بايد با لبه راهنما در تماس باشد) قرار گيرند.
رولربيرينگ‌هاي مخروطي طرح قديمي ممان اصطكاكي نسبتاً زيادي در ساعات اوليه كاركرد داشته كه پس از دوره راه‌اندازي كاهش مي‌يابد، در طي دوره راه‌اندازي اوليه دماي بيرينگ به طور ناگهاني به علت اصطكاك اوليه افزايش پيدا مي‌كند و پس از آن دما كاهش يافته و به حالت تعادل مي‌رسد. اين دوره راه‌اندازي اوليه براي بيرينگ‌هايي كه با مشخصه «Q » توليد مي‌شوند به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است. در اين بيرينگ‌ها اصطكاك اوليه بسيار كم بوده لذا افزايش دما محسوس نيست. اين موضوع براي بيرينگ‌ها با مشخصه CL7C نيز صادق است.