:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي و پيش بار

لقي داخلي و پيش بار

لقي داخلي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه فقط بعد از نصب تعيين مي‌شود و به تنظيم آن نسبت به بيرينگ ديگر، كه موقعيت محوري را در جهت مقابل مشخص مي‌كند، بستگي دارد.
 بلبيرينگ‌ها براي نصب جفتي چند منظوره در سه كلاس لقي و سه كلاس پيش‌بار مختلف توليد مي‌شوند. كلاس‌هاي لقي عبارتند از،
• CA لقي محوري كم‌تر از نرمال
• CB لقي محوري نرمال (استاندارد)
•  CC لقي محوري بيشتر از نرمال
بيرينگ‌ها با كلاس لقي CB استاندارد هستند. موجود بودن بيرينگ‌ها با كلاس‌هاي لقي ديگر در ماتريس شده است. بيرينگ براي نصب جفتي را مي‌توان در مجموعه‌هايي شامل هر تعداد بيرينگ در كنار هم بكار برد.
كلاس‌هاي پيش بار بيرينگ‌هاي جفتي چند منظوره عبارتند از،
• GA پيش‌بار كم (استاندارد)
• GB پيش بار متوسط
• GC پيش بار زياد
بيرينگ‌ها با كلاس‌ پيش بار GA استاندارد هستند. در مقايسه با بيرينگ‌ها (ماتريس زير) با كلاس لقي، بيرينگ‌ها با كلاس پيش بار را فقط مي‌توان در مجموعه‌هاي دوتايي بكار برد، در غير اين صورت پيش بار افزايش مي‌يابد.

 

مقادير كلاس هاي اقي در جدول 1 ومقادير كلاس هاي پيش بار در جدول 2 اورده شده اند. اين مقادير براي مجموعه بيرينگ‌هاي نصب نشده به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو و بدون بار مي‌باشند.


(جدول 1)


 

(جدول 2)