:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي محوري

لقي داخلي محوري

بيرينگ‌هاي جفت شده از بيرينگ‌هاي متريك، به صورت استاندارد با لقي محوري نشان داده شده (جدول زير).

مقادير براي بيرينگ نصب نشده تحت بار
*0.1 KN براي بيرينگ‌هاي با قطر خارجي D≤90mm
*0.3 KN براي بيرينگ‌هاي با قطر خارجي  90mm<D≤240mm
* 0.5 KN براي بيرينگ‌هاي با قطر خارجي  D>240mm

صحيح مي‌باشند. بيرينگ‌هاي جفت شده با لقي غير استاندارد با پسوند C در شماره فني كه بعد از آن دو يا سه رقم نشان دهنده لقي متوسط محوري بر حسب µm  مي‌آيد، نشان داده مي‌شوند. براي مثال در بيرينگ جفت شده 32232J2/DFC230 كه داراي لقي محوري متوسط   بين200µm تا 260µm  است.