:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي محوري

لقي داخلي محوري

رولربيرينگ‌هاي طرح NUP كه شفت را از هر دو جهت ثابت مي‌كنند، با لقي‌هاي محوري نشان داده شده ساخته مي‌شود. لقي محوري بيرينگ‌هاي طرح NJ وقتي كه با رينگ زاويه‌دارHJ بكار مي‌روند. (جدول زير)

 

حدود لقي‌هاي محوري بايد به عنوان مقادير راهنما در جدول نظر گرفته شوند.

 

هنگام اندازه‌گيري لقي داخلي محوري، رولرها ممكن است كج شوند و لقي محوري افزايش يابد كه ممكن است به ميزان،
لقي شعاعي بيرينگ‌هاي سري‌هاي 2 ، 3 و 4 يا
2/3 لقي شعاعي بيرينگ‌هاي سري‌هاي 22 و 23 باشد.