تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

لقي داخلي شعاعي

لقي داخلي شعاعي

رولربيرينگ هاي استوانه اي يك رديفه بدون قفس به صورت استاندارد با لقي نرمال توليد مي شود.اكثر بيرينگ ها با لقي داخلي بيشتر C3نيز موجود ميباشد مقادير لقي مطابق استاندارد ISO5753:1991بوده است