:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي شعاعي

لقي داخلي شعاعي

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي يك رديفه به صورت استاندارد و با لقي داخلي نرمال توليد مي‌شوند ولي اكثر آنها با لقي بيشتر C3 نيز موجود مي‌باشند. بعضي بيرينگ‌ها با لقي كم‌تر C2 يا لقي بيشتر C4 نيز موجود مي‌باشند. به علاوه بعضي بيرينگ‌ها با لقي‌هاي كاهش يافته نيز توليد مي‌شوند. اين لقي‌هاي خاص شامل بخشي از محدوده لقي نرمال و بخشي از محدوده‌هاي لقي‌هاي اطراف مي‌باشد.
 بيرينگ‌ها با لقي غير استاندارد با محدوده لقي كاهش يافته با سفارش ساخته مي‌شوند. محدوده لقي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي آورده شده‌اند و مطابق استاندارد ISO 5753:1991 هستند. اين مقادير براي بيرينگ نصب نشده و بدون بار صحيح مي‌باشند. (جدول)

 


اجزاي تفكيك‌پذير تمام بيرينگ‌ها با لقي استاندارد و لقي كاهش يافته، قابل تعويض با يكديگر مي‌باشند.