:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقی داخلی بیرینگ ها

لقی داخلی بیرینگ ها

لقی داخلی بیرینگ (شکل زیر) بنا به تعریف کل فاصله‌ای است که یک رینگ نسبت به رینگ دیگر در جهت شعاعی (لقی شعاعی) یا در جهت محوری (لقی محوری) می‌تواند حرکت کند.

بین لقی داخلی یک بیرینگ قبل از نصب و لقی داخلی بیرینگ نصب شده که به دمای کارکرد می‌رسد (لقی‌کارکرد) تقاوت وجود دارد. لقی داخلی قبل از نصب بیشتر از لقی در حین کارکرد می‌باشد. زیرا درجه انطباقات تداخلی رینگ‌ها متفاوت است و انبساط حرارتی رینگ‌ها و دیگر اجزای نیز متفاوت می‌باشد. بنابراین رینگ‌ها منبسط یا فشرده شده و لقی تغییر می‌کند.
لقی شعاعی داخلی بیرینگ برای کارکرد رضایت‌بخش اهمیت زیادی دارد. به عنوان یک قانون عمومی، بلبیرینگ‌ها در حین کارکرد باید همیشه لقی داخلی صفر داشته باشند و یا کمی پیش بار شوند. از سوی دیگر رولر بیرینگ‌های استوانه‌ای، کروی و توریدایل CARB باید همیشه در حین کارکرد مقداری لقی باقیمانده، هر چند کم، داشته باشند. این موضوع برای رولربیرینگ‌های مخروطی نیز صحیح می‌باشد، بجز در چیدمان‌هایی که سفتی با اهمیت است، نظیر بیرینگ‌ها در چیدمان پنیون، در این حالت بیرینگ باید با مقدار معینی پیش بار نصب شود (بخش «پیش‌بار بیرینگ‌ها»، را ببینید).


 
 

لقی داخلی نرمال به لقی گفته می‌شود که بعد از نصب بیرینگ با تداخل توصیه شده و شرایط کارکرد طبیعی، لقی کارکرد مناسب را به دست می‌دهد. وقتی شرایط نصب و کارکرد با شرایط طبیعی متفاوت می‌باشد، نظیر انطباق تداخلی هر دو رینگ، افزایش‌های دمای غیر معمول و غیره، بیرینگ با لقی کم‌تر یا بیشتر از نرمال مورد نیاز است. در این شرایط توصیه می‌شود که لقی باقیمانده در بیرینگ را بعد از نصب بررسی کنید.
بیرینگ‌ها با لقی غیر نرمال با پسوندهای CI تا C5 در شماره فنی خود مشخص می‌شوند


Radial internal clearance                                                                                                                 Suffix          
 Less than C2                                                                                                                                    C1
 Less than Normal                                                                                                                              C2   
 Normal, only used in combination with letters indicating reduced or displaced clearance range                      CN   
 Greater than Normal                                                                                                                          C3   
 Greater than C3                                                                                                                                C4   
 Greater than C4                                                                                                                                C5   

جداول لقی انواع بیرینگ‌ها در بخش‌ها مربوط به هر بیرینگ آورده شده است. برای بلبیرینگ‌های تماس زاویه‌ای یک ردیفه جفتی، رولربیرینگ‌های مخروطی یک ردیفه‌ جفتی، بلبیرینگ‌های دو ردیفه تماس زاویه‌ای و بلبیرینگ‌های چهار نقطه تماس مقادیر لقی محوری، که در مورد این بیرینگ‌ها اهمیت بیشتری دارد، بجای لقی شعاعی در جداول آورده شده است.