:شماره تماس 
 :واتس اپ 

لقي داخلي بيرينگ ها

لقي داخلي بيرينگ ها

لقي داخلي بيرينگ (شكل زير) بنا به تعريف كل فاصله‌اي است كه يك رينگ نسبت به رينگ ديگر در جهت شعاعي (لقي شعاعي) يا در جهت محوري (لقي محوري) مي‌تواند حركت كند.

بين لقي داخلي يك بيرينگ قبل از نصب و لقي داخلي بيرينگ نصب شده كه به دماي كاركرد مي‌رسد (لقي‌كاركرد) تقاوت وجود دارد. لقي داخلي قبل از نصب بيشتر از لقي در حين كاركرد مي‌باشد. زيرا درجه انطباقات تداخلي رينگ‌ها متفاوت است و انبساط حرارتي رينگ‌ها و ديگر اجزاي نيز متفاوت مي‌باشد. بنابراين رينگ‌ها منبسط يا فشرده شده و لقي تغيير مي‌كند.
لقي شعاعي داخلي بيرينگ براي كاركرد رضايت‌بخش اهميت زيادي دارد. به عنوان يك قانون عمومي، بلبيرينگ‌ها در حين كاركرد بايد هميشه لقي داخلي صفر داشته باشند و يا كمي پيش بار شوند. از سوي ديگر رولر بيرينگ‌هاي استوانه‌اي، كروي و توريدايل CARB بايد هميشه در حين كاركرد مقداري لقي باقيمانده، هر چند كم، داشته باشند. اين موضوع براي رولربيرينگ‌هاي مخروطي نيز صحيح مي‌باشد، بجز در چيدمان‌هايي كه سفتي با اهميت است، نظير بيرينگ‌ها در چيدمان پنيون، در اين حالت بيرينگ بايد با مقدار معيني پيش بار نصب شود (بخش «پيش‌بار بيرينگ‌ها»، را ببينيد).


 
 

لقي داخلي نرمال به لقي گفته مي‌شود كه بعد از نصب بيرينگ با تداخل توصيه شده و شرايط كاركرد طبيعي، لقي كاركرد مناسب را به دست مي‌دهد. وقتي شرايط نصب و كاركرد با شرايط طبيعي متفاوت مي‌باشد، نظير انطباق تداخلي هر دو رينگ، افزايش‌هاي دماي غير معمول و غيره، بيرينگ با لقي كم‌تر يا بيشتر از نرمال مورد نياز است. در اين شرايط توصيه مي‌شود كه لقي باقيمانده در بيرينگ را بعد از نصب بررسي كنيد.
بيرينگ‌ها با لقي غير نرمال با پسوندهاي CI تا C5 در شماره فني خود مشخص مي‌شوند


Radial internal clearance                                                                                                                 Suffix          
 Less than C2                                                                                                                                    C1
 Less than Normal                                                                                                                              C2   
 Normal, only used in combination with letters indicating reduced or displaced clearance range                      CN   
 Greater than Normal                                                                                                                          C3   
 Greater than C3                                                                                                                                C4   
 Greater than C4                                                                                                                                C5   

جداول لقي انواع بيرينگ‌ها در بخش‌ها مربوط به هر بيرينگ آورده شده است. براي بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه جفتي، رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه‌ جفتي، بلبيرينگ‌هاي دو رديفه تماس زاويه‌اي و بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس مقادير لقي محوري، كه در مورد اين بيرينگ‌ها اهميت بيشتري دارد، بجاي لقي شعاعي در جداول آورده شده است.