:شماره تماس 
 :واتس اپ 

لقی داخلی بلبیرینگ های شیار عمیق

لقی داخلی

بلبیرینگ های شیار عمیق برای دماهای بالا با لقی داخلی 5 برابر لقی c5 تولید می شوند Y- بیرینگ ها و مجموعه های آنها دارای لقی 2 برابر لقی C5 مطابق استاندارد ISO 5753:1991 می باشند .
حدود لقی برای بیرینگ های مختلف درجدول آورده  شده اند که برای  بیرینگ نصب  نشده و بدون بار صحیح  می باشند .