:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لزجت روغن پايه

لزجت روغن پايه

اهميت لزجت روغن در تشكيل فيلم روغن جدا كننده سطوح بيرينگ و در نتيجه تأثير آن بر عمر بيرينگ در بخش «شرايط روانكاري- نسبت لزجت » آورده شده است. اطلاعات بخش فوق در مورد لزجت روغن پايه گريس نيز صادق مي‌باشند.
لزجت روغن پايه گريسهاي مورد استفاده در روانكاري بيرينگ‌ها معمولاً بين 15 تا  500  در دماي C ْ 40 است. گريس‌ها بر پايه روغن با لزجت بيش از  1000 در Cْ 40 است، بهتر است از گريس با حداكثر لزجت   1000 در C ْ40 با خواص بيرون دهي مناسب روغن (Oil Bleending)  و يا روانكاري با روغن استفاده شود.
لزجت روغن پايه، حداكثر سرعت توصيه شده براي استفاده از گريس در روانكاري بيرينگ‌ها را نيز تعيين مي‌كند. همچنين سرعت دوراني مجاز براي گريس به مقاومت برشي (Shear Strength) آن نيز بستگي دارد، كه توسط غليظ كننده آن تعيين مي‌شود. براي نشان دادن قابليت سرعت، سازنده هاي گريس از ضريب سرعت استفاده مي‌كنند.
 A = n dm
كه در آن
A= ضريب سرعت، mm/min
n= سرعت دوراني، r/min
dm= قطر متوسط بلبيرينگ‌ها در سرعت‌هاي بالا نظير ، گريس با لزجت  A>7000000كم روغن پايه مناسب‌ترين انتخاب مي‌باشند.

غلظت
گريس‌ها بر اساس معيار انستيتو ملي روانكاري گريس (NLGI) به كلاس‌هاي غلظت مختلفي تقسيم مي‌شوند. غلظت گريس مورد استفاده در روانكاري بيرينگ‌ها نبايد در دماي كاركرد و تحت كار مكانيكي تغييرات زيادي داشته باشد. گريس‌هايي كه در دماي بالا رقيق مي‌شوند ممكن است از  داخل بيريگ خارج شوند و گريس‌هاي سفت، در دماي پايين از دوران بيرينگ جلوگيري كرده و يا روغن كافي از خود بيرون نمي‌دهند.
گريس‌ها با غليظ كننده از صابون فلزي با كلاس غلظت 1، 2 يا 3 براي بيرينگ‌ها استفاده مي‌شوند. گريس‌ با كلاس غلظت 2 بيشترين كاربرد را دارد. گريس‌ها با غلظت كم براي كاربردهايي با دماي پايين و يا وقتي كه خواص خوب پمپ شوندگي (Pumpabiltiy) ترجيح داده مي‌شود به كار مي‌روند گريس با غلظت 3 برابر چيدمان بيرينگ‌ها با شفت عمودي كه يك ورق سپري (Baffle Plate) تحتاني در آن‌ها از خروج گريس جلوگيري مي‌كند، توصيه مي‌شوند.
در كاربردهايي تحت ارتعاش، گريس به شدت تحت كار مكانيكي قرار مي‌يگرد، زيرا به طور دائم به علت ارتعاش به داخل بيرينگ بر مي‌گردد. غلظت بالا در اين كاربردها مؤثر مي‌باشد ولي به تنهايي روانكاري مناسب را تضمين نمي‌كند. بنابراين در اين شرايط لازم بايد از گريس‌هاي پايدار شده مكانيكي (Mechanically Stable) استفاده كرد.
گريس‌هاي غلي شده با پلي اوره وابسته به نرخ برش در حين كار ممكن است سفت يا نرم شوند. در كاربردها با شفت عمودي اين خطر وجود دارد كه گريس پلي اوره تحت شرايط خاص از داخل بيرينگ خارج شود.