تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

قابلیت های الکترومغناطیسی

قابلیت های الکترومغناطیسی

بیرینگ ها ی مجهز به سنسور در محیط های سخت الکترومغناطیسی مطابق استاندارد اروپایی  EN 50082-2 قابلیت کارکرد دارند .