تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

قابليت سرعت

قابليت سرعت

بلبيرينگ هاي شيار عميق مختلط با قفسه پلي آميد مي توانند در سرعت هاي بالاتري  نسبت به بيرينگ هاي فولادي كار كنند . سرعت هاي حدي  در جداول بيرينگ هاي فولادي كار كنند. سرعت هاي حدي در جداول بيرينگ ها براي قفسه ،آب بند،‌ وگريس استاندارد مطابق شماره فني ذكر شده مناسب مي باشند بيرينگ هاي مختلط با قفسه نوع پلي اتراتركتون (PEEK) مي توانند در سرعت ها و دماهاي بالاتر بكار برده شوند .
مقادير سرعت مرجع نشان داده شده در جداول بيرينگ هاي آب بندن براي بيرينگ هاي باز نيز صحيح مي باشند و فقط نشان دهنده قابليت سرعت اين بيرينگ ها هستند . براي بيرينگ هاي اب بند سرعت كاركرد بايد از مقدار سرعت حدي در جداول  كم تر باشد .
عملكرد بيرينگ هاي مختلط در شرايطي كه ارتعاش و لرزش وجود دارد بسيار عالي است .بنابراين براي كاركرد در اين شرايط بيرينگ ها نيازي به گريس خاص يا پيش بار ندارند