:شماره تماس 
 :واتس اپ 

قابليت اختلاط

قابليت اختلاط

در صورتي كه تغيير از يك گريس به گريس ديگر الزامي مي‌باشد، قابليت اختلاط يا توانايي مخلوط شدن گريس‌ها بدون اثر منفي بايد بررسي شود. اگر گريس‌هايي كه با هم سازگار نيستند با هم مخلوط شوند،‌غلظت مخلوط به شدت كاهش يافته و گريس از بيرينگ به بيرون نشت مي‌كند و باعث خرابي بيرينگ مي‌شود.
گريس‌ها با غليظ كننده و روغن پايه مشابه را مي‌توان بدون هيچ اثر منفي مخروط كرد. براي مثال گريس با غليظ كننده ليتيمي و روغن پايه معدني مخلوط كرد. همچنين بعضي گريس‌ها با غليظ كننده‌هاي متفاوت را مي‌توان با هم مخلوط نمود براي نمونه گريس‌هاي با غليظ كننده كليسم مركب و ليتيم مركب با هم مخلوط پذير مي‌باشند.
در چيدمان‌هايي كه غلظت كم گريس ممكن است به خروج  از آن بيرنيگ ناشي شود در روانكاري مجدد بايد همه گريس باقي مانده را از چيدمان و مجراها خارج و گريس جديد جايگزين شود (نبايد گريس جديد به گريس قبلي اضافه شود، به بخش «روانكاري مجدد»  مراجعه كنيد).
روغن محافظ (Preservative Oil) كه بيرنگ‌هاي نو به آن آغشته مي‌باند با اكثر گريس‌هي ورد استفاده در بيرينگ‌ها سازگار است و فقط ممكن است با گريس پلي اوره ناسازگار باشد (بخش «آماده سازي قبل نصب كردن و در آورد»  ببيند) . توجه شود كه گريس‌ها بر پايه روغن‌هاي مصنوعي فلورو كه از غليظ كننده PTFE استفاده مي‌كنند، نظير گريس LGET2 با روغن‌هاي محافظ استاندارد  سازگار نمي‌باشند و روغن محافظ قبل از گريسكاري بايد به طور كامل شسته شود.