:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

فلنج هاي راهنما

فلنج هاي راهنما

براي بادامك‌ها و ريل‌ها با فلنج راهنما ارتفاع توصيه شده فلنج، ha نبايد از مقدار زير بيشتر باشد.
Ha=0.5(D-D1)
در اين شرايط از صدمه ديدن حفاظ فلزي بيرينگ جلوگيري مي‌شود. مقادير D و D1 بيرينگ‌ها آورده شده‌اند.