:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

فلنج هاي راهنما

فلنج هاي راهنما

براي ريل‌ها و بادامك‌ها ارتفاع ha فلنج نبايد بيشتر از، Ha=0.5(D-D1)
باشد، تا آب‌بندهاي بيرينگ صدمه نبيند. مقادير قطرهاي D و D1 در جداول بيرينگ‌ها آورده شده‌اند.شكل