تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

فضاي خالي در اطراف بيرينگ

فضاي خالي در اطراف بيرينگ

براي جابجايي  محوري شفت نسبت به نيشمنگاه لازم است كه فضاي خالي در هر دو طرف بيرينگ مطابق شكل زير  وجود داشته باشد .پهناي اين فضاي خالي بايد بر اساس مقادير زير  تعيين شود .


- مقدار  Ca در جداول بيرينگ ها
- جابجايي محوري رينگ هاي بيرينگ نسبت به موقعيت مركزي در حين كاركرد
- جابجايي رينگ هاي ناشي از عدم همراستايي
اين مقدار  رامي توان  از رابطه زير محاسبه  كرد .
 Careq=Ca+0.5(s+smis
 يا
 Careq=Ca+0.5(s+k1B α
  كه در آن
 Careq= پهناي فضاي خالي مورد  نياز در اطراف بيرينگ،‌mm
 Ca= حداقل پهناي  فضاي  مورد نياز  در اطراف بيرينگ mm جداول بيرينگها
 S= جابجايي محوري رينگ ها ،‌براي مثال ناشي از انبساط حرارتي شفت ،‌mm
 Smis= جابجايي محوري مجموعه رولرها به علت  عدم  همراستايي
 K1= ضريب  عدم همراستايي  جداول بيرينگ ها
 B= پهناي  بيرينگ ،‌mm ( جداول بيرينگ ها )
  α= عدم همراستايي ،‌ درجه
معمولا رينگ هاي  بيرينگ  در شرايطي  كه نسبت به هم جابجا  نشده اند ،‌ نصب مي شوند  ولي درصورتي  كه انبساط حرارتي  زياد وجود  داشته باشد ،مي توان رينگ داخلي را با جابجايي محوري به ميزان  s1 يا s2 نسبت به رينگ خارجي در جهت مخالف انبساط حرارتي نصب كرد  شكل زير . در اين شرايط مقدار جابجايي محوري مجاز به ميزان قابل ملاحظه اي   افزايش مي يابد. لذا مي توان  از اين شرايط در كاربردهايي نظير سيلندر خشك كن (Drying cylinders)ماشين آلات كاغذ سازي بخوبي استفاده  كرد.