:شماره تماس 
 :واتس اپ 

فرضیات اساسی برای انتخاب و نصب

 

فرضیات اساسی برای انتخاب و نصب

[1] : پیچ ساچمه ای بایستی کاملاً در الکل سفید و نفت به منظور جلوگیری در مقابل خوردگی تمیز شود. تری لکرواتیلن یک عامل چربی زدای قابل قبول است، مطمئن شوید سیار ساچمه ها از کثیفی و صدمات مهاری باشد (پارافین مناسب نمی باشد). مراقبت زیاد باید اعمال شود تا مطمئن شوید که شیار عبور ساچمه توسط لبه های تیز ابزار یا اجزای دیگر ضرب نخورده باشد و باقیمانده فلزات وارد مهره ساچمه ای نشود

[2] : انتخاب گرید مناسبی از پیچ ساچمه ای برای کاربرد . نصب کردن براساس ترتیب سوار کردن تجهیزات. این به این معنی است که پایه دقیق پیچهای ساچمه ای برای ماشین آلات ابزار CNC نیازمند تنظیم دقیق و دقت ترتیب یاتاقان های مورد نیاز در حالی که پیچهای ساچمه ای نورد شده و برای کاربردهایی با دقت پایین تر نظیر ماشین آلات بسته بندی، نیازمند دقت کمتر تکیه گاه یاتاقان است. به ویژه خیلی مهم است که نامحوری بین مرکز محفظه یاتاقان و مرکز پیچ ساچمه ای حذف شود، که می تواند باعث بارهای نامتعادل می شود . بارهای نامتعادل شامل بارهای محوری و بارهای گشتاوری هستند  اینها می توانند باعث نقض و کاهش عمر نگهداری شوند.

 

[3] برای رسیدن به ماکزیمم عمر پیچهای ساچمه ای استفاده از روغن های یاتاقان های ضد اصطکاکی توصیه می شود. روغن با گرافیت و سولفید سولیدن به عنوان افزودنی  نبایستی استفاده شود. روغن باید تا بالای ساچمه ها و مسیر عبور ساچمه ها را پر کند.

 

[4] تغذیه قطره ای یا غباری روغن قابل قبول است. مع الوصف، استفاده مستقیم روغن جهت مهره ساچمه ای توصیه می شود

[5] جهت محور پیچ ترتیب مناسبی از قرار گرفتن بیرینگ انتخاب شود. بال بیرینگ های تماس زاویه ای (زاویه 60o ) برای ماشین آلات CNC توصیه می شود. به علت ظرفیت بالاتر حمل بار محوری و توانایی داشتن لقی آزاد یا مونتاژ با پیش بار مناسب اند.

[6] یک مانع لبه گیر بایستی در انتهای محور نصب شود تا از حرکت بیش از اندازه مهره که باعث خرابه پیچ ساچمه ای مونتاژ شده می باشد جلوگیری کند.

[7] در محیط هایی شامل گرد و غبار و ذرات فلزی، پیچهای ساچمه ای با استفاده از مهره تلسکوپی یا گردگیر محافظت شود. اگر ذرات فلزی و چوبی وارد مهره شود عمر نگهداری پیچهای ساچمه ای به  مقدار طبیعی می رسد. پوشش های نوع فانوسکه ممکنه است نیاز به سوراخ های روزه شده ای داشته باشند تا پوشش به فلنج بسته شود. لطفاً بالندسین زمانیکه اصلاح ویژه ای نیاز است تماس بگیرید

[8] اگر از  پیچهای ساچمه ای نوع گردشی مجدد داخلی یا درپوش انتهایی استفاده می کنید، یک طرف محور رزوه شده بایستی تا افتهای سطح آن باید برش داده شود. قطر مناسب یاتاقان انتهایی باید به اندازه 0.5-1mm کمتر از قطر پایه مسیرهای عبور ساچمه باشد.

[9] بعد از عملیات حرارتی محور پیچ ساچمه ای: در هر دو انتهای مناسب مسیر عبور ساچمه ها جهت یاتاقان های انتهایی بایستی 2 تا 3 گام رزوه جهت انجام عملیات ماشین کاری آزاد باشد.

 

[10] پیش بار اضافی ترک (گشتاور) اصطکاکی افزایش می دهد و گرمای ایجاد شه عمر قابل انتظار را کاهش می دهد. اما پیش بار مناسب و کافی چغرمگی را کاهش داد و امکان لقی را افزایش می دهد. پیشنهاد می شود ماکزیمم پیش بار استفاده شده در ماشین های ابزار CNC بیشتر از 8% بار این یکی اصلی (C) نباشد.

[11] زمانی که نیاز است مهره از محور پیچ مونتاژ شده، دمونتاژ شود، لوله ای با قطر خارجی  تا  کمتر از قطر پایه (مرجع M39 ) شیار عبور ساچمه ها بایستی استفاده شود تا تماس مهره از روی محور پیچ از یک طرف محور پیچ  آزاد شود.

[12] تکیه گاه بلبرینگ بایستی  پخ داشته باشد تا امکان نشستن مناسب و تنظیم مناسب وجود داشته باشد. پیشنهاد می شود از پخ طبق استاندارد DIN 509 به عنوان استاندارد ساخت این نوع طراحی استفاده شود .