:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

غلاف های بیرون کشیدنی

غلاف های بیرون کشیدنی

غلاف های بیرون کشیدنی را می توان برای نصب بیرینگ ها با رینگ داخلی مخروطی بر روی شفت استوانه ای پله دار  استفاده کرد . غلاف به زیر بیرینگ که به پله یا واشر فاصله انداز تکیه کرده است فشار داده می شود. غلاف بر روی شفت  به کمک مهره یا صفحه انتهایی  ثابت می شود  .مهره قفل کن یا صفحه  انتهایی  به همراه غلاف نبوده ولازم است جداگانه تهیه شوند. مهره های قفل کن KM یا HM و واشر آنها  برای غلاف  های  بیرون کشیدنی  مناسب می باشند .

 

برای نصب غلاف های بیرون کشیدنی  باید آنها را به زیر بیرینگ فشار داد . در بیرینگ های بزرگ نیروی نسبتا زیادی  برای این کار لازم است تا بر اصطکاک بین بیرینگ /غلاف و شفت/ غلاف غلبه کرد . نصب و در آوردن بیرینگ ها بر روی غلاف های  بیرون کشیدنی را می توان با استفاده از مهره هیدرولیکمی  به طور قابل  ملاحظه ای ساده نمود. (شکل زیر)