:شماره تماس 
 :واتس اپ 

عملکرد غیر یکنواخت

عملکرد غیریکنواخت

1- عیوب ساخت پیچ ساچمه ای

[1] سطح شیار محدود پیچ یا مهره ساچمه ای خیلی ناصاف و خشن است.

[2] گردی ساچمه های بیرینگ، مهره ساچمه ای یا محور پیچ ساچمه ای خارج از تلرانس است.

[3] گام یا قطره دایره گام مهره ساچمه ای یا محور از تلرانس خارج است.

[4] لوله برگشت کاملاً به مهره ساچمه ای متصل نشده است.

[5] سایر غیرواقعی ساچمه یا سختی. مشکلات بالا در سازنده های با کیفیت پیدا نمی شود.

2- اشیاء خارجی داخل مسیر ساچمه

[1]   مواد بسته بندی در مسیر ساچمه ها گیر کردذه است. مواد مختلف و کاغذ ضد رنگ معمولاً برای بسته بندی واحدهای پیچ ساچمه ای برای حمل استفاده می شود. ممکن است این اشیاء دیگر در مسیر ساچمه گیر کنند در صورتی که فرآیند مناسب زمان نصب یا تنظیم پیچ ساچمه ای به کار گرفته شود. این امر می تواند باعث لغزش ساچمه های بیرینگ به جای غلتش شود یا حتی باعث گیر کردن کامل مهره ساچمه ای شود.

[2] براده های ساتین کاری داخل شیار ساچمه شده است. براده یا گرد تولید شده هنگام فرآیندهای ماشین کاری ممکن است در مسیر ساچمه های بیرنگ گیر بیافتد، اگر سطح پیچ ساچمه ای از آنها پاک نشود. این امر باعث حرکت غیر یکنواخت شود همچنین انحراف دقت و کاهش عمر سرویس و نگهداری شود.

3- گردش بیش از اندازه

حرکت و گردش بیش از اندازه می تواند به لوله برگشت صدمه بزند و باعث خرابی یا حتی شکست شود. زمانی که این اتفاقات می افتد. ساچمه های بیرینگ به صورت آرام نمی چرخند. آنها باعث شکست یا صدمه رسیدن به شیار روی مهره ساچمه ای یا محور پیچ ساچمه ای تحت شرایط سخت می شوند. حین تنظیم یا به عنوان نتیجه ای از خرابی یک میکروسوئیچ یا تصادم ماشین، گردش بیش از اندازه ممکن است اتفاق بیافتد. به منظور جلوگیری از خرابی بیشتر، یک پیچ ساچمه ای بیش چرخیده بایستی کنترل شود یا تعمیر شود توسط سازنده قبل از اینکه مورد استفاده مجدد در سرویس قرار گیرد.

4- لوله برگشت صدمه دیده

لوله برگشت ممکن است خراب شود و باعث همان مشکلاتی شو که بالا ذکر شد اگر در حین نصب ضربه های سنگین ببیند.

5- با عمر ایستایی

اگر خط مرکز پوسته دره های ساچمه ای و تکیه گاه محفظه بیرنگ محورهای پیچ به طور مناسب هم راستا نباشند، بار محوری به وجود می آید. اگر ناعمر استایی خیلی بزرگ باشد، بخش پیچ ساچمه ای ممکن است خم شود. سایش غیر طبیعی ممکن است اتفاق بیافتد حتی اگر ناعمر استایی  باندازه کافی مهم نباشد که باعث حفش قابل توجه ای می شود. اگر ناعمر استایی داشته باشیم دقت پیچ ساچمه ای سریع انحراف پیدا می کند. اگر روی مهره پیش بار بیشتری داشته باشیم لزوم داشتن دقت بیشتر در عمر استایی در پیچ ساچمه ای لازم است.

6- روی پوسته مهره، مهره ساچمه ای درست نصب نشده است.

زمانی که مهره ساچمه ای نصب شده خم می وشد یا ناعمراستا می شود، بار خارج از مرکز به وجود می آید. در این حالت جریان موتور حین چرخش نوسان می یابد.

7- پیچ ساچمه ای هنگام حمل و نقل آسیب دیده است.