:شماره تماس 
 :واتس اپ 

عمر اسمی SKF - نمایندگی بلبرینگ skf و بیرینگ skf و رولبرینگ skf

 

عمر اسمی SKF

بلبرینگ skf

رولبرینگ skf

بیرینگ skf

برای بیرینگ‌ها با کیفیت امروزی عمر اسمی به طور قابل ملاحظه‌ای با عمر واقعی متفاوت می‌باشد. عمر واقعی برای یک کاربرد خاص به عوامل گوناگونی نظیر روانکاری، درجة آلودگی، عدم همراستایی، نصب صحیح و شرایط محیطی بستگی دارد.
به همین علت در استاندارد ISO 281:1990/Amd 2:2000 یک معادلة عمر اصلاح شده به عمر اسمی اضافه شد. در این روش از ضرایب تصحیح برای در نظر گرفتن شرایط روانکاری، آلودگی و حد خستگی بیرینگ استفاده می‌شود.
همچنین استاندارد ISO 281:1990/Amd 2:2000 به سازندگان بیرینگ اجازه می‌دهد که روش مناسب برای محاسبه ضرایب تصحیح را بر اساس شرایط کارکرد، توصیه نمایند. در ضریب تصحیح عمر اسمی SKF، a skf ، مفهوم حد خستگی Pu مشابه با محاسبات دیگر اجزای ماشین، به کار رفته است. مقادیر حد خستگی برای هر بیرینگ در جداول آورده شده است. به علاوه ضریب تصحیح عمر اسمی SKF،  a skf، در بر گیرنده شرایط روانکاری (نسبت لزجت k ) و فاکتور n برای آلودگی می‌باشد، که مشخص کننده شرایط کارکرد هستند.
معادله عمر اسمی SKF مطابق با ISO 281:1990/Amd 2:2000 به شکل زیر است.
Lmn=a1aSKFL10=a1aSKF(C/P)P
اگر سرعت ثابت باشد، عمر را می‌توان بر اساس ساعت کارکرد از رابطه زیر محاسبه کرد.
Lnmh=106/60n Lnm
که در آن:
Lnm= عمر اسمی (در قابلیت اطمینان100-n%1   )، میلیون دور
Lmnh= عمر اسمیskf (در قابلیت اطمینان 100-n%1 )، ساعت کارکرد
L10=  عمر اسمی (در قابلیت اطمینان 90%)، میلیون دور
a1=  ضریب تصحیح عمر برای قابلیت اطمینان (جدول 1)

 
 

askfضریب تصحیح عمر SKF (نمودارهای 1و2و3و4)

 

                                              
 

                                      

 

                                                    

 

                          

 

c=  ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی، kN
p=  بار معادل دینامیکی وارده بر بیرینگ، kN
n=  سرعت دوران، r/min
p=  توان در معادله عمر
 =3 برای بلبیرینگ‌ها
=10/3  برای رولربیرینگ‌ها
در مواردی بهتر است که عمر بیرینگ بر اساس واحدهایی به غیر از میلیون دور یا ساعت بیان شود. برای مثال عمر بیرینگ محور (Axle Bearing) که در وسایل نقلیه جاده‌ای و ریلی به کار می‌رو، عموماً بر حسب کیلومتر طی شده بیان می‌شود. برای سادگی در تبدیل عمر بیرینگ به واحدهای مختلف می‌توان از ضرایب تبدیل جدول 2 استفاده کرد
.

 

                                              

                                                         برای دیدن جدول در سایز اصلی اینجا را کلیک کنید.