:شماره تماس 
 :واتس اپ 

عمر اسمی بیرینگ

 

عمر اسمی یک بیرینگ طبق استاندارد ISO 281:1990 از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
L10=(C/P)P
اگر سرعت ثابت باشد ترجیحاً عمر بر اساس ساعت کارکرد از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
L10h=(106/60n) L10
که در آن:
L10= عمر اسمی (در قابلیت اطمینان 90%)، میلیون دور
L10h= عمر اسمی (در قابلیت اطمینان 90%)، ساعت کارکرد
C= ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی، kN
P=  بار معادل دینامیکی وارده بر بیرینگ، kN
n=  سرعت دوران، r/min
P= توان در معادله عمر
=3  برای بلبیرینگ‌ها
=10/3  برای رولربیرینگ‌ها