:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

بلبيرينگ هاي شيار عميق  مختلط  قابليت محدودي در تحمل  عدم همراستايي دارند عدم  همراستايي مجاز كه باعث  ايجاد تنش هاي اضافي ناخواسته نشود به عوامل زير بستگي  دارد،‌
- لقي شعاعي داخلي بيرينگ
- ابعاد بيرينگ
- نيروهاي و ممان هاي وارده بر بيرينگ
وابسته به تاثير عوامل فوق عدم  همراستايي  مجاز بين 2 تا10 دقيقه كمان مي باشد. عدم همراستايي باعث افزايش سر و صدا و كاهش عمر بيرينگ مي شود .