تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستايي

عدم همراستايي

بلبيرينگ هاي شيار عميق  مختلط  قابليت محدودي در تحمل  عدم همراستايي دارند عدم  همراستايي مجاز كه باعث  ايجاد تنش هاي اضافي ناخواسته نشود به عوامل زير بستگي  دارد،‌
- لقي شعاعي داخلي بيرينگ
- ابعاد بيرينگ
- نيروهاي و ممان هاي وارده بر بيرينگ
وابسته به تاثير عوامل فوق عدم  همراستايي  مجاز بين 2 تا10 دقيقه كمان مي باشد. عدم همراستايي باعث افزايش سر و صدا و كاهش عمر بيرينگ مي شود .