:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

رولر ها در بيرينگ هاي كروي كف گرد به علت طراحي مناسب خود تنظيم مي باشند. به عبارت ديگر مي توانند عدم همراستايي شفت نسبت به نشيمنگاه ،‌و تغيير شكل شفت را در حين كاركرد ،‌تحمل كنند (شكل1) مقادير عدم همراستايي مجاز به طراحي چيدمان بيرينگ ،‌نوع آب بند و شرايط ديگر دارد .

(شكل 1) 

 

 

              


عدم عمراستايي مجاز با  افزايش بار كاهش  مي يابد مقادير جدول زير در شرايط ثابت بودن عدم همراستايي  ودوران واشرشفت صحيح مي باشند . هنگام طراحي چيدمان بيرينگ ها شرايط زير نياز به توجه خاص دارند .


- واشر نشيمنگاه دوران مي كند وعدم همراستايي نيز وجود دارد .
- شفت نسبت به نشيمنگاه لنگي wobbles داشته باشد