تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستايي

عدم همراستايي

رولر بيرينگ هاي استوانه اي كف گرد نمي توانند هيچ گونه عدم  همراستايي زاويه اي بين شفت و نشيمنگاه را تحمل كنند . همچنين عدم همراستايي ناشي از ساخت سطوح  تكيه گاه در شفت و نشيمنگاه نيز قابل  تحمل نيست .