:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

بلبيرينگ هاي كف گرد با واشر نشيمنگاه تخت نمي توانند عدم همراستايي بين شفت و نشيمنگاه و عدم همراستايي زاويه اي بين سطوح تكيه گاه بر روي نشيمنگاه و شفت را تحمل كنند .
بلبيرينگ ها با واشر نشيمنگاه كروي كه بر روي واشر هاي كروي ديگر قرار مي گيرد،‌ معمولا عدم همراستايي اوليه بين سطوح تكيه گاه بر روي نشيمنگاه و شفت (شكل1) راجبران مي كنند.

(شكل 1)