:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

عدم همراستايي  قابل  تحمل  بين رينگ  داخلي  و خارجي  شكل  در بيرينگ  هاي  CARB درحين  كاركرد  بدون اين  كه اثر منفي دربيرينگ  ايجاد  شود0.5 ،‌ است .

 


 عدم همراستايي  از 0.5  بيشتر باعث  افزايش  اصطكاك و كاهش عمر  بيرينگ مي شود . توانايي  بيرينگ  در تحمل  عدم همراستايي  درحالت  استاتيك نيز محدود  است . براي  بيرينگ هاي CARB با قفسه  نوع  برنجي  ماشينكاري شده (پسوند MB درشماره فني  بيرينگ ) هرگز نبايد از 0.5 بيشتر شود .
 عدم همراستايي   باعث  جابجايي  محوري  رولر ها  ونزديك  شدن آنها  به كناره  يكي از  رينگ هاي بيرينگ  شود.لذا عدم  همراستايي ممكن است باعث كاهش  جابجايي  محوري  مجاز شود .