تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستايي

عدم همراستايي

طراحي رولر بيرينگ هاي كروي  به شكلي است كه مي توانند عدم همراستايي  را تحمل كنند  . به عبارت  ديگر عدم  همراستايي  زاويه اي  بين رينگ  داخلي  وخارجي  بدون هيچ اثري بر  عملكرد  بيرينگ  قابل تحمل  است. مقادير  عدم همراستايي  مجاز  در جدول آورده  شده اند. اين مقادير  در  شرايط  كاركرد طبيعي وبار نرمال  (C/P>10) ودر شرايطي  كه موقعيت عدم  همراستايي  نسبت به رينگ خارجي ثاب  است،صحيح  ميباشند ،‌صحت  مقادير  ذكر شده  (جدول)  به طراحي  چيدمان بيرينگ  ونوع آب بند  بكار رفته بستگي دارد .

 

 


وقتي كه موقعيت  عدم همراستايي  نسبت به  رينگ  خارجي ثابت  نيست براي مثال در
- سرندهاي ارتعاشي باجرم نامتوازن دوراني (Rotating Imbalance) ودر نتيجه دوران تغيير شكل شفت (شكل زير)، ويا

 

 

- غلتك هاي  جبران  كننده تغيير  شكل (Defelection Compensation Rolls) در ماشين كاغذ سازي كه در  آنها شفت  ثابت  انحنا دارد.
لغزش اضافي  در بيرينگ ايجاد  مي شود  . بنابراين  به علت اصطكاك وگرماي  ناشي از آن توصيه مي شود  كه عدم  همراستايي رينگ داخلي نسبت به رينگ داخلي  از چند دهم درجه  بيشتر  نشود .
بيرينگ هاي  آب بند شده  مي توانند  عدم  همراستايي زاويه اي  شفت  نسبت به  نشيمنگاه را تا0.5oc  تحمل  كنند . در صورتي  كه مقادير  توصيه  شده رعايت  شوند ،‌ عدم همراستايي  اثر تعيين  كننده اي بر راندمان  آب بند  ندارند .