تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستايي

عدم همراستايي

هر گونه عدم همراستايي بين رينگ‌هاي خارجي نسبت به رينگ‌هاي داخلي بيرينگ‌هاي جفت شده فقط با ايجاد نيرو بين رولرها و سطح غلتش امكان‌پذير است. از افزايش تنش ناشي از عدم همراستايي در بيرينگ بايد جلوگيري كرد. در صورتي كه عدم همراستايي اجتناب‌ناپذير است استفاده از چيدمان جلو به جلو، كه سفتي كم‌تري نيز دارد، توصيه مي‌شود.