:شماره تماس 
 :واتس اپ 

عدم همراستايي

عدم همراستايي

هر گونه عدم همراستايي بين رينگ‌هاي خارجي نسبت به رينگ‌هاي داخلي بيرينگ‌هاي جفت شده فقط با ايجاد نيرو بين رولرها و سطح غلتش امكان‌پذير است. از افزايش تنش ناشي از عدم همراستايي در بيرينگ بايد جلوگيري كرد. در صورتي كه عدم همراستايي اجتناب‌ناپذير است استفاده از چيدمان جلو به جلو، كه سفتي كم‌تري نيز دارد، توصيه مي‌شود.