:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

توانايي رولربيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه با طرح قديمي در تحمل عدم همراستايي زاويه‌اي رينگ داخلي نسبت به رينگ خارج محدود به چند دقيقه كمان است. بيرينگ‌هاي داراي پروفيل تماس لگارتيمي مي‌توانند عدم همراستايي 2 تا 4 دقيقه كمان را تحمل كنند.
 مقادير فوق براي شرايطي است كه موقعيت محورهاي شفت و نشيمنگاه ثابت باشند. عدم همراستايي بيشتر نيز امكان‌پذير است كه بستگي به بار و عمر مورد نياز دارد.