تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستايي

عدم همراستايي

هر گونه عدم همراستايي زاويه‌اي بين رينگ داخلي و خارجي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه بدون قفسه باعث ايجاد ممان خمشي در بيرينگ مي‌شود، كه در نتيجه آن بار افزايش و عمر بيرينگ كاهش مي‌يابد.