:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

توانايي رولربيرينگ‌هاي يك رديفه استوانه‌اي بدون قفسه در تحمل عدم همراستايي زاويه‌اي داخلي نسبت به رينگ خارجي محدود به چند دقيقه كمان است. مقادير دقيق عبارتند از،
• 4 دقيقه كمان براي بيرينگ‌ها با پهناي كوچك، سري 18 و
• 3 دقيقه كمان براي بيرينگ‌ها با پهناي بزرگ سري‌هاي 22 ، 23 ، 29 و 30
مقادير فوق به شرطي صحيح مي‌باشند كه موقعيت محور شفت و نشيمنگاه ثابت بماند. عدم همراستايي بيشتر نيز امكان‌پذير است ولي باعث كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.