:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

توانايي رولربيرينگ‌هاي استوانه‌‌اي يك رديفه در تحمل عدم همراستايي رينگ داخلي نسبت به رينگ خارجي محدود به چند دقيقه كمان است.
مقادير واقعي عبارتند از
• 4 دقيقه كمان براي بيرينگ‌هاي سري 10 ، 12 ، 2 ، 3 و 4
• 3 دقيقه كمان براي بيرينگ‌هاي سري 20 ، 22 و 23
مقادير فوق براي بيرينگ شناور (غير ثابت) به شرطي كه موقعيت محور شفت و نشيمنگاه ثابت بماند، صحيح مي‌باشند. عدم همراستايي بيشتر با كاهش عمر بيرينگ امكان‌پذير است.
 وقتي بيرينگ براي ثابت كردن محوري شفت (بيرينگ ثابت) بكار مي‌رود مقادير فوق بايد كاهش داده شوند. زيرا بار غير يكنواخت ناشي از عدم همراستايي بر روي لبه باعث افزايش سايش و حتي شكست لبه مي‌شود. مقدار حداكثر عدم همراستايي براي بيرينگ‌هاي طرح NUP و NJ+HJ صحيح نمي‌باشند. زيرا اين بيرينگ‌ها داراي دو لبه بر روي رينگ خارجي و دو لبه بر روي رينگ داخلي بوده و لقي محوري آنها كم مي‌باشد لذا عدم همراستايي باعث ايجاد تنش محوري در بيرينگ مي‌شود.