:شماره تماس 
 :واتس اپ 

عدم همراستايي

عدم همراستايي

توانايي بلبيرينگ‌هاي چهار  نقطه تماس در تحمل عدم همراستايي رينگ خارجي نسبت به رينگ داخلي و در نتيجه جبران عدم همراستايي در كاربرد و يا تحمل تغيير شكل شفت، محدود بوده و به لقي داخلي در حين كاركرد، ابعاد بيرينگ و مقدار نيرو و ممان‌هاي وارده به بيرينگ بستگي دارد. رابطه بين عوامل فوق بسيار پيچيده مي‌باشد و نمي‌توان يك قانون كلي براي آن ارائه كرد.
 هر ميزان عدم همراستايي باعث افزايش سر و صدا، ايجاد تنش در قفسه و كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.