تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستايي

عدم همراستايي

عدم همراستايي رينگ خارجي نسبت به رينگ داخلي فقط با ايجاد نيرو بين ساچمه‌ها و مسير غلتش امكان‌پذير است. هر ميزان عدم همراستايي باعث افزايش سرو صدا در حين كاركرد و كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.