:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه توانايي كمي در تحمل عدم همراستايي دارند. ميزان عدم همراستايي شفت نسبت به نشيمنگاه، كه باعث ايجاد نيروهاي اضافي زياد نشود، به لقي بيرينگ در حين كار، ابعاد بيرينگ، طرح داخلي و نيروها و ممان‌هاي وارد به بيرينگ بستگي دارد. به علت رابطه پيچيده عوامل مؤثر، تعيين مقدار كلي براي عدم همراستايي مجاز امكان‌پذير نيست.
 در بيرينگ‌هايي كه به صورت جفتي نصب مي‌شوند، خصوصاً بيرينگ‌ها با لقي محوري كم در چيدمان پشت به پشت، عدم همراستايي باعث افزايش نيروي وارده به ساچمه‌ها و در نتيجه افزايش تنش در قفسه‌ها و كاهش عمر بيرينگ‌ها مي‌شود. همچنين هر گونه عدم همراستايي رينگ‌هاي بيرينگ باعث افزايش سرو صدا مي‌شود.