تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستايي

عدم همراستايي

شرايط مربوط به عدم همراستايي رينگ خارجي نسبت به رينگ داخلي براي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با شيار جازني مشابه بيرينگ‌هاي استاندارد است. ولي شيار جازني عدم همراستايي را به 2 تا 5 دقيقه از كمان محدود مي‌كنند. عدم همراستايي بيشتر باعث عبور ساچمه‌ها از لبه شيار جازني شده كه موجب افزايش سر و صدا و كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.