:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستایی

 

 

عدم همراستایی

 

زاویه‌ای بین شفت و نشیمنگاه به دلیل خمش شفت تحت بار، عدم ماشینکاری دقیق نشیمنگاه و یا وقتی که طول شفت بین دو بیرینگ بلند می‌باشد، ایجاد می‌شود.
بیرینگ‌های صلب (Rigid Bearings) نظیر بلبیرینگ‌های شیار عمیق و رولربیرینگ‌های استوانه‌ای نمی‌توانند هیچ گونه همراستایی را تحمل کنند و یا فقط مقدار کمی از عدم همراستایی را تحت بار تحمل می‌کنند. ولی بیرینگ‌های خودتنظیم نظیر بلبیرینگ خودتنظیم، رولربیرینگ کروی، رولربیرینگ توریدال و رولربیرینگ کروی کف‌گرد (شکل زیر) می‌توانند عدم همراستایی ناشی از بارهای وارده در حین کارکرد و خطاهای ناشی از ماشینکاری و نصب اولیه را تحمل کنند.
 

 

 

مقادیر مجاز عدم همراستایی برای هر نوع بیرینگ در بخش مربوطه به آن بیرینگ آورده شده است. اگر عدم همراستایی از مقدار مجاز بیشتر باشد باید در طراحی چیدمان دقت بیشتری به کار رود. بلبیرینگ‌های کف‌گرد با واشر نشیمنگاه و واشر تکیه‌گاه کروی، Y- بیرینگ‌ها و رولربیرینگ‌های سوزنی خودتنظیم (شکل ) می‌توانند عدم همراستایی اولیه ناشی از خطای ماشینکاری و نصب را تحمل کنند.