تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستایی بلبیرینگ های شیار عمیق

عدم همراستایی

بلبیرینگ های شیار عمیق  برای دماهای  بالا به علت لقی داخلی زیاد  می توانند  20تا 30 دقیقه کمان  عدم همراستایی زاویه ای رینگ داخلی نسبت به رینگ خارجی  را تحمل  کنند این مقادیر  در شرایطی  که بیرینگ به آرامی دوان می کند،‌صحیح می باشد و شرایط غلتش تحت  این عدم  همراستایی  در داخل بیرینگ مناسب نمی باشد .
 مجموعه Y- بیرینگ ها در حین نصب  می توانند  تا  5o عدم همراستایی  ناشی از خطای ساخت را جبران کنند .