:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستایی بلبیرینگ های شیار عمیق

عدم همراستایی

بلبیرینگ های شیار عمیق  برای دماهای  بالا به علت لقی داخلی زیاد  می توانند  20تا 30 دقیقه کمان  عدم همراستایی زاویه ای رینگ داخلی نسبت به رینگ خارجی  را تحمل  کنند این مقادیر  در شرایطی  که بیرینگ به آرامی دوان می کند،‌صحیح می باشد و شرایط غلتش تحت  این عدم  همراستایی  در داخل بیرینگ مناسب نمی باشد .
 مجموعه Y- بیرینگ ها در حین نصب  می توانند  تا  5o عدم همراستایی  ناشی از خطای ساخت را جبران کنند .