شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

در صورتي كه بلبيرينگ هاي مختلط شيار عميق تحت بار محوري خالص قرار  گيرند  مقدار بار نبايد از 0.5C0 بيشترباشد .بيرينگ هاي كوچك تر ( قطر داخلي تا 12mm) و بيرينگ هاي سري قطر سبك 0 نبايد تحت بار محوري بيشتر از 0.25C قرار گيرند. بار محوري اضافي باعث كاهش عمر بيرينگ مي شود .