:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

در صورتي كه بلبيرينگ هاي مختلط شيار عميق تحت بار محوري خالص قرار  گيرند  مقدار بار نبايد از 0.5C0 بيشترباشد .بيرينگ هاي كوچك تر ( قطر داخلي تا 12mm) و بيرينگ هاي سري قطر سبك 0 نبايد تحت بار محوري بيشتر از 0.25C قرار گيرند. بار محوري اضافي باعث كاهش عمر بيرينگ مي شود .