تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

رولر بيرينگ هاي كروي  به علت  طراحي  داخلي  خاص  خود مي توانند  بارهاي  نسبتا سنگين محوري  وحتي  بار خالص محوري  را نيز  تحمل كنند .


 ظرفيت حمل بار محوري بيرينگ هاي نصب شده بر روي غلاف
در صورتي  كه رولربيرينگ هاي كروي  توسط غلاف  واسطه بر  روي شفت  استوانه اي  بدون پله  نصب  شده باشند،‌ ظرفيت حمل بار محوري به اصطكاك بين شفت وغلاف بستگي  دارد. با فرض نصب  صحيح بيرينگ بار محوري  مجاز  را مي توان  از رابطه  زير محاسبه  كرد.
 Fap=0.003 B d
 كه در آن
 Fap= حداكثر بار محوري مجاز،‌Kn
 B= پهناي  بيرينگ ،mm
 d=قطر داخلي بيرينگ،‌mm است .