:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

توانايي يك بلبيرينگ خود تنظيم نصب شده بر روي غلاف واسطه كه بر روي شفت بدون شانه قرار گرفته است، در تحمل بار محوري، به اصطكاك بين شفت و غلاف بستگي دارد. مقدار بار مجاز محوري به طور تقريبي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Fap=0.003Bd
كه در آن
Fap  = حداكثر بار مجاز محوري، KN
B= پهناي بيرينگ، mm
D= قطر داخلي بيرينگ، mm ، است.