شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

توانايي يك بلبيرينگ خود تنظيم نصب شده بر روي غلاف واسطه كه بر روي شفت بدون شانه قرار گرفته است، در تحمل بار محوري، به اصطكاك بين شفت و غلاف بستگي دارد. مقدار بار مجاز محوري به طور تقريبي از رابطه زير به دست مي‌آيد.
Fap=0.003Bd
كه در آن
Fap  = حداكثر بار مجاز محوري، KN
B= پهناي بيرينگ، mm
D= قطر داخلي بيرينگ، mm ، است.