تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

رولرهاي بادامكي براي حمل بار شعاعي طراحي شده‌اند. اگر بار محوري بر روي رينگ خارجي وارد شود، نظير بار ناشي از حركت بر روي يك فلنج راهنما، باعث ايجاد ممان در رولر بادامكي شده و ممكن است عمر بيرينگ كاهش يابد.