تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

در صورتي كه بلبيرينگ شيار عميق دو رديفه تحت بار محوري خالص باشد، اين بار محوري خالص باشد، اين بار نبايد از مقدار 0.5Co بيشتر شود. بار محوري اضافي باعث كاهش ملاحظه عمر بيرينگ مي‌شود.