:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفيت حمل بار بيرينگ هاي جفت شده

ظرفيت حمل بار بيرينگ هاي جفت شده

مقادير ظرفيت اسمي حمل بار و حد بار خستگي در جداول بيرينگ‌ها براي بيرينگ‌ تكي صحيح مي‌باشند. براي بيرينگ‌هايي كه به صورت جفتي بدون فاصله در كنار هم نصب مي‌شوند، مقادير زير بايد بكار برده شوند.
*ظرفيت اسمي حمل بار ديناميكي براي بيرينگ‌هاي استاندارد در كليه چيدمان‌‌ها و بيرينگ‌هاي كلاس SKF اكسپلورر در چيدمان پشت يا جلو به جلو
C=1.62×Csingle bearing
ظرفيت اسمي حمل بار ديناميكي براي بيرينگ‌هاي كلاس SKF اكسپلورر در چيدمان پشت سر هم
C=2×Csinglebearing
ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي
Co=2×Co single bearing
حد بار خستگي
Pu=2×Pu single bearing
بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي براي كاركرد قابل قبول مانند انواع ديگر بلبيرينگ‌ها و رولربيرينگ‌ها بايد همواره تحت بار حداقلي باشند. اين موضوع در شرايطي كه بيرينگ در سرعت‌هاي بالا، تحت شتاب بالا و يا تغييرات ناگهاني جهت بار قرار دارد، با اهميت است. در اين شرايط نيروي اينرسي ساچمه‌ها و قفسه و اصطكاك روانكار اثرات تعيين كننده‌اي بر شرايط غلتش بيرينگ داشته و ممكن است باعث خرابي ناشي از حركت لغزشي بين ساچمه‌ها و سطوح غلتش شود.
 حداقل بار مورد نياز براي بيرينگ‌هاي تكي و جفتي به صورت پشت سر هم از رابطه تقريبي زير يبه دست مي‌آيد.
Fam =Ka(C0/1000)(ndm/100000)2
و براي بيرينگ‌هاي جفتي به صورت پشت به پشت و جلو به جلو
 Fm=Kr(vn/1000)2/3(dm/100)2
كه در آن
Fam = بار حداقل محوري، KN
Frm= بار حداقل شعاعي، KN
Co= ظرفيت اسمي حمل بار استاتيكي براي بيرينگ تكي يا بيرينگ جفت شده، KN
Ka= ضريب بار حداقل محوري
Kr= ضريب بار حداقل شعاعي
V= لزجت روغن در دماي كاركرد، mm2/s
N= سرعت دوراني، r/min
dm= قطر متوسط بيرينگ= mm,0.5(d+D)
هنگام راه‌اندازي در دماي پايين و يا هنگامي كه لزجت روانكار زياد است، ممكن است به بار حداقل بيشتري نياز باشد.وزن اجزاي چيدمان به همراه بارهاي خارجي معمولاً بيشتر از بار حداقل مورد نياز است. در غير اين صورت بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي بايد تحت بار اضافي قرار گيرد. بيرينگ‌هاي تكي و جفتي به صورت پشت سر هم را مي‌توان با تنظيم رينگ‌هاي داخلي و خارجي و يا با استفاده از فنر پيش بار محوري كرد.