تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفيت حمل بارمحوري

ظرفيت حمل بارمحوري

رولرهاي بادامكي براي حمل بار شعاعي طراحي شده‌اند. در صورتي كه بار محوري به رينگ خارجي وارد شود ( در شرايطي كه رولر بادامكي توسط فلنج راهنما هدايت مي‌شود) باعث ايجاد ممان خمشي شده و در نتيجه آن عمر رولر بادامكي كاهش مي‌يابد.