تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی مورد نیاز

 

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی مورد نیاز

در تعیین ابعاد بیرینگ بر اساس ظرفیت حمل بار استاتیکی از یک ضریب اطمینان so  که ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی  Co  را به بار معادل استاتیکی  Po مرتبط می‌کند، استفاده شده و ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی موردنیاز محاسبه می‌شود.
ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی موردنیاز را می‌توان از معادله زیر محاسبه کرد.
 Co=soPo
که در آن:
  Co= ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی، kN
 Po= بار معادل استاتیکی وارده بر بیرینگ، kN
 so= ضریب اطمینان استاتیکی
مقادیر راهنما برای ضریب اطمینال استاتیکی  so بر اساس تجربیات قبلی برای بیرینگ‌ها و رولربیرینگ‌های مختلف در جدول 10 آورده شده‌اند. در دمای بالا ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی کاهش می‌یابد.