:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی مورد نیاز

 

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی مورد نیاز

در تعیین ابعاد بیرینگ بر اساس ظرفیت حمل بار استاتیکی از یک ضریب اطمینان so  که ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی  Co  را به بار معادل استاتیکی  Po مرتبط می‌کند، استفاده شده و ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی موردنیاز محاسبه می‌شود.
ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی موردنیاز را می‌توان از معادله زیر محاسبه کرد.
 Co=soPo
که در آن:
  Co= ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی، kN
 Po= بار معادل استاتیکی وارده بر بیرینگ، kN
 so= ضریب اطمینان استاتیکی
مقادیر راهنما برای ضریب اطمینال استاتیکی  so بر اساس تجربیات قبلی برای بیرینگ‌ها و رولربیرینگ‌های مختلف در جدول 10 آورده شده‌اند. در دمای بالا ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی کاهش می‌یابد.