تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفیت حمل بار محوری

ظرفیت حمل بار محوری

نشیمنگاه های SNL برای تحمل  بار عمودی  به سمت پایه نشیمنگاه طراحی  شده اند  در این شرایط  محدودیت  بار فقط محدودیت  حمل بار  بیرینگ است درصورتی  که بار در جهت های  دیگر وارد  شود باید  مقدار بار را با بار  مجاز نشیمنگاه ،‌پیچ های متصل کننده در پوش  وپایه  نشیمنگاه  و پیچ  های متصل  کننده  نشیمنگاه  به پایه  مقایسه  کرد.