تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

طرح های مناسب برای بیرینگ های آب بند

طرح های مناسب برای بیرینگ های آب بند

هنگامی که از بیرینگ های اب بند شده بر روی غلاف های واسطه  استفاده  می شود باید  توجه شود که مهره  و واشر  قفل کن با آب بند تماس پیدا نکند. غلاف های  طرح L,C,E یا TL برای  بیرینگ های اب بند مناسب هستند مهره قفل کن که به همراه غلاف H3…C بکار می رود دارای برجستگی  بر روی سطح جانبی  می باشد که از تماس  مهره و واشر با آب بند جلوگیری می کند (شکل زیر)